شبه فاستونی

کد کالیته :۱۱۰

عرض :۱۵۰سانتی متر

متراژهر طاقه :۳۰متری

رنگ :۴ رنگ

کد کالیته :۱۶۰

عرض :۱۵۰ سانتی متر

متراژ هر طاقه: ۳۰ متری

رنگ :۴ رنگ

تست

کد کالیته :۲۶۱

عرض: ۱۵۰سانتی متر

متراژ هر طاقه :۳۰ متر

رنگ :۴ رنگ

کد کالیته :۶۱۰

عرض :۱۵۰سانتی متر

متراژهر طاقه :۳۰متری

رنگ :۴ رنگ

کد کالیته :۴۴۵

عرض :۱۵۰ سانتی متر

متراژ هر طاقه: ۳۰ متری

رنگ :۴ رنگ

کد کالیته :۴۴۴

عرض: ۱۵۰سانتی متر

متراژ هر طاقه :۳۰ متر

رنگ :۴ رنگ

کد کالیته :۵۳۵

عرض :۱۵۰سانتی متر

متراژهر طاقه :۳۰متری

رنگ :۴ رنگ

کد کالیته :۸۰۰

عرض :۱۵۰ سانتی متر

متراژ هر طاقه: ۳۰ متری

رنگ :۴ رنگ

کد کالیته :۷۷۱

عرض: ۱۵۰سانتی متر

متراژ هر طاقه :۳۰ متر

رنگ :۴ رنگ

کد کالیته :۸۳۹

عرض :۱۵۰سانتی متر

متراژهر طاقه :۳۰متری

رنگ :۴ رنگ

کد کالیته :۱۸۱

عرض :۱۵۰ سانتی متر

متراژ هر طاقه: ۳۰ متری

رنگ :۴ رنگ

کد کالیته :۲۲۲

عرض: ۱۵۰سانتی متر

متراژ هر طاقه :۳۰ متر

رنگ :۴ رنگ

کد کالیته :۳۰۰

عرض :۱۵۰سانتی متر

متراژهر طاقه :۳۰متری

رنگ :۴ رنگ

کد کالیته :۳۰۱

عرض :۱۵۰ سانتی متر

متراژ هر طاقه: ۳۰ متری

رنگ :۴ رنگ

کد کالیته :۲۹۱

عرض: ۱۵۰سانتی متر

متراژ هر طاقه :۳۰ متر

رنگ :۴ رنگ

کد کالیته :۱۹۱٫۱

عرض :۱۵۰سانتی متر

متراژهر طاقه :۳۰متری

رنگ :۶رنگ

کد کالیته :۹۸۳-۸۷۱

عرض :۱۵۰ سانتی متر

متراژ هر طاقه: ۳۰ متری

رنگ :تک رنگ

کد کالیته :۱۰۱

عرض: ۱۵۰سانتی متر

متراژ هر طاقه :۳۰ متر

رنگ :۸رنگ